Brig C S Vidyasagar
President

Brig DSC Varma,VSM
Vice President 

HFO AV Reddy
Vice President 

Lt Col G Parvathesam
General Secretary

Col Venkatesh Mahadevan
Treasurer

Cdr Chandra Shekhar
Joint Secretary

H/Capt M Narasimha Reddy
Joint Secretary